org.opensubsystems.patterns.mappeddata.data
Classes 
MappedData